3.6 Terrassen

Alle uitbaters van een horecazaak die een deel van het openbaar domein willen gebruiken om er een vast terras op te plaatsen, moeten zich houden aan de desbetreffende bepalingen van het algemeen politiereglement 'Goed leven in Komen-Waasten'.

 

 

Hierna de belangrijkste regels.

Toelating om een terras te plaatsen en vergoeding

Ieder jaar moet u voor 31 januari van het lopende jaar bij het schepencollege een toelating aanvragen om een vast terras te plaatsen. Bij de aanvraag  moet een situeringsplan van het terras zitten. Het schepencollege wint het advies van de lokale politie in voor het de plaatsing van het terras toelaat of weigert.
 

De toelating geldt enkel voor het plaatsen van tafels en stoelen.

Als het terras aan een gewestweg ligt, wordt ook de Waalse administratie om advies gevraagd. Als het advies gunstig is, moet de uitbater vooraf een vergoeding betalen op basis van de regels vastgelegd in het 'vergoedingsreglement' van de Stad Komen-Waasten.

 

Enkel de houder van de toelating mag een terras uitbaten. Wanneer tijdens de looptijd van de toelating de begunstigde zijn of haar rechten aan een derde partij overdraagt, moet de nieuwe uitbater op zijn of haar naam een nieuwe toelating bij het schepencollege aanvragen. Bij deze aanvraag moet het bewijs worden geleverd dat de vorige uitbater de vergoeding heeft betaald.
 

De uitbater moet de toelating voor de plaatsen van een terras afficheren op een plaats die zichtbaar is vanaf de openbare weg en volgens de voorwaarden vastgelegd in de toelating. Deze toelating moet bij een controle door de ordediensten altijd kunnen worden voorgelegd.

 

Als de vastgestelde periode op de toelating is verstreken, moet de uitbater de plaats waar het terras stond in zijn oorspronkelijke staat herstellen en perfect netjes maken.

 

 

Gebruik van het openbaar domein

Van 1 maart tot en met 31 oktober mag er een terras op het openbaar domein worden geplaatst. Het schepencollege kan buiten deze periode afwijkingen toestaan.

 

Een terras moet op de begane grond worden aangelegd. Het moet in principe voor de gevel van de horecazaak staan en mag niet breder zijn dan de fictieve grenzen aangegeven door de gevel. Het schepencollege kan van deze regel afwijken voor terrassen die op het voetpad zijn aangelegd. Het college kan ook bijkomende voorwaarden opleggen afhankelijk van de locatie of van de openbare veiligheid.

 

Er mogen parasols worden geplaatst, maar alleen binnen de zone afgebakend door het terras. Deze parasols mogen in geen geval uitsteken boven de openbare weg.
 

Overkappingen zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een vloer, windbrekers, windschermen, een reling, een prieel en/of een zonnetent of meubilair is verboden, tenzij hiervoor uitzonderlijk afhankelijk van de locatie een toelating werd afgeleverd.

 

Terrassen mogen uitsluitend tussen 9 en 24 uur worden opgesteld of uitgebaat. De terrasuitbater moet de openbare rust garanderen. Buiten mogen geen luidsprekers worden geplaatst.

 

Alle randen van het terras moeten met reflecterende stroken zijn aangeduid en de buitenranden moeten zowel 's nachts als overdag voldoende verlicht zijn.

 

De Stad Komen-Waasten kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door installaties op het terras. De uitbater moet hiervoor een BA-verzekering afsluiten.

 

 

Vrije doorgang

Het terras mag de doorgang van voetgangers, fietsers en motorvoertuigen niet hinderen. Op gewoon bevel van een stedelijke of andere overheid moet het terras worden verplaatst, aangepast of verwijderd.

 

Als het terras op het voetpad staat, moet te allen tijde een doorgang van 1,50 meter voor voetgangers en scootmobiels van personen met beperkte mobiliteit (PBM) vrij blijven. Deze doorgang mag eventueel door het terras lopen.

 

Als het terras op de rijweg staat, moet te allen tijde een doorgang van 3 meter voor prioritaire voertuigen worden vrij gehouden.

 

De weg en/of de goot mogen niet worden beschadigd. De goot moet vrij blijven zodat het water kan worden afgevoerd.

 

Wanneer u een luifel of een zonnewering plaatst om uw terras geheel of gedeeltelijk af te dekken, mogen die niet boven de openbare weg uitsteken. De doorgang voor voetgangers moet ook tot een hoogte van minimum 2,10 meter vanaf de grond gewaarborgd blijven (uittreksel uit artikel 28 van het algemeen politiereglement over de veiligheid van passanten).

 

 

Opruimen en schoonmaken

De terrasmeubels (tafels, stoelen, parasols) moeten aan het einde van elke dag worden weggenomen. Als de meubels buiten blijven staan, moeten ze tegen de gevel gestapeld en met een slot beveiligd worden. Dezelfde voorschriften gelden op sluitingsdagen en bij slecht weer.

 

Het terras en de omgeving moeten elke dag worden schoongemaakt. De stedelijke toelating kan ingetrokken worden als het terras en de omgeving vuil zijn. De uitbater moet alle afval van het terras verwijderen. Het afval mag in geen geval in de goten of de straatkolken worden gegooid.

 

 

Tijdelijk terras bij plaatselijke feestelijkheden

Als u tijdens feesten (kermis, braderij enz.) een gelegenheidsterras wilt plaatsen, moet u hiervoor de toelating aan het schepencollege vragen. Dat bekijkt de vragen geval per geval.
 

Wat de inplanting van een tijdelijk terras in het openbaar domein betreft, moet de uitbater hetzelfde principe volgen als voor een vast terras (zie hiervoor).
 

Als u als uitbater al een toelating voor een vast terras hebt, kunt u die laten uitbreiden, op voorwaarde dat u zich houdt aan het politiebesluit dat het verkeer en het parkeren tijdens het feest in kwestie regelt. De uitbater mag in geen geval meer dan het dubbele van de gebruikelijke oppervlakte gebruiken.