3.1 Toelatingen en specifieke verplichtingen

'Onverminderd de toepassing van wettelijke en/of reglementaire bepalingen moeten de gebruikelijke managers, zaakvoerders, uitbaters of exploitanten - zowel in hoofd- als bijberoep - van cafés, van zalen voor bals, recepties, entertainment en shows, van cabarets, dancings en privéclubs, van restaurants en in het algemeen van alle zaken die - ongeacht hun benaming of aard - toegankelijk zijn voor het publiek, alle passende en vereiste toelatingen of vergunningen bij de bevoegde overheden aanvragen voor ze hun zaak of een deel ervan openen en beginnen uit te baten.'


Uittreksel uit het algemeen politiereglement (APR) 'Goed leven in Komen-Waasten' - punt 13

 

Vergunning aanvragen - Procedure

Om op het grondgebied van Komen-Waasten een horecazaak (café, restaurant, tearoom, dancing enz.) te openen of over te nemen, is een stedelijke vergunning vereist. Die vergunning wordt afgeleverd op basis van een dossier waarmee de toekomstige zaakvoerder/uitbater zich bij de lokale politie (centraal commissariaat in Komen) moet aanbieden.

 

 

Opgelet!
Deze procedure komt bovenop de procedure die iedereen vooraf moet doorlopen om in België een onderneming op te richten. Zie hoofdstuk 1 'Uw eerste administratieve stappen als zelfstandige' - 1.1 'De basis' - 1.1 'Uitbatingsvoorwaarden' 

 

 

Dit dossier moet een aanvraagformulier voor een vergunning bevatten (beschikbaar in de stadhuizen en politiecommissariaten of te downloaden op de website van de lokale politie). Bij het formulier moeten de volgende stukken zitten.

 

 1. Een conformiteitsattest gas en elektriciteit (dwingende voorwaarde)

U moet contact opnemen met een controleorganisme voor elektrische installaties om een AREI-conformiteitsattest (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) te bekomen, dat werd afgeleverd door een controleorganisme erkend door de FOD Economie.

 

 1. Een uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden)

Dit geldt voor de toekomstige zaakvoerder/uitbater (of voor alle bestuurders als het gaat om een vennootschap) en voor alle werknemers (barmannen, kelners, dj's enz.). Personen met domicilie in Komen-Waasten kunnen dit uittreksel eenvoudig aanvragen via de website van de lokale politie of op het politiecommissariaat. Als de aanvrager niet de Belgische nationaliteit heeft en minder dan 5 jaar in België gedomicilieerd is, moet het uittreksel uit het strafregister afkomstig zijn van zijn of haar land van herkomst.

 

 1. Een attest 'objectieve BA-verzekering'

Als de oppervlakte die voor het publiek toegankelijk is, minimum 50 m² bedraagt, moet de toekomstige zaakvoerder/uitbater voor zijn of haar zaak een verzekeringsovereenkomst objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (BA) tegen brand of ontploffingen afsluiten. De objectieve BA berust bij de uitbater van de zaak. Een hele reeks zaken zijn overigens verplicht om een dergelijke objectieve BA-verzekering af te sluiten, onder andere zaken met een oppervlakte van minimum 1000 m².

 

 1. Een attest basiskennis bedrijfsbeheer en (zo nodig) een certificaat van toegang tot het beroep

Zie hoofdstuk 1 'Uw eerste administratieve stappen als zelfstandige' - 1.1 'De basis' - 1.1 'Uitbatingsvoorwaarden' 

 

 1. Een uittreksel van de ondernemingsgegevens

Dit kunt u bij een erkend ondernemingsloket aanvragen. Het gaat om een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) dat aantoont dat de onderneming wel degelijk in de KBO is ingeschreven. Het document bevat de basisgegevens van de onderneming.

 

 1. FAVV-toelating voor de verkoop van levensmiddelen

U moet contact opnemen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om een toelating te krijgen voor de verkoop van levensmiddelen. Iedereen die een zaak uitbaat die levensmiddelen en/of dranken produceert, importeert, exporteert of verkoopt, moet zich aanmelden en registreren bij de diensten van het FAVV en (afhankelijk van de activiteit) over een toelating of erkenning beschikken.

 

Procedure

Download een 'Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning', vul het in en stuur het terug naar het FAVV. U vindt op het formulier ook alle erkennings- en toelatingsvoorwaarden terug, samen met informatie over dit onderwerp. U kunt het formulier downloaden op de website van het FAVV - http://www.favv.be (in de rubriek 'Beroepssectoren' u 'Erkenningen, toelatingen en registratie' u Model aanvraagformulier). Om in de provincie Henegouwen een horecazaak te openen of over te nemen, moet u het formulier terugsturen naar de Lokale Controle-Eenheid Henegouwen. U kunt de aanvraag ook via een ondernemingsloket afhandelen. Op basis van de activiteiten die de natuurlijke persoon of de rechtspersoon opsomt, bepaalt het ondernemingsloket of een registratie, toelating, erkenning of een combinatie hiervan nodig is en dient de aanvraag bij het FAVV in.

 

Kosten

De ondernemer moet per vestigingseenheid elk jaar een aangifte indienen. De jaarlijkse bijdrage wordt aan de hand van deze aangifte berekend.

 

 1. Een conform brandpreventieverslag

Neem contact op met het stadsbestuur om het bezoek van een preventieambtenaar van de hulpverleningszone WAPI (brandpreventie in het gebouw of het deel van het gebouw dat voor de handelsactiviteit is bestemd). De uitbater moet zich houden aan de aanbevelingen en richtlijnen vermeld in het verslag. Dit bezoek is verplicht, maar gelet op de grote vraag, moet u rekening houden met een wachttijd tot maximum 3 maanden.

 

De toekomstige zaakvoerder/uitbater moet ook

 • Een ontmoeting hebben met een inspecteur van de lokale politie voor een informatief gesprek (u kunt een afspraak maken op het moment van de aanvraag);
 • Het bezoek krijgen van een inspecteur/van de wijkagent die nagaat of de netheid, hygiëne en akoestische isolatie van de zaak in orde is (u kunt een afspraak maken op het moment van de aanvraag). Wat dit laatste punt betreft, moet de toekomstige zaakvoerder/uitbater een conforme geluidsbegrenzer installeren wanneer hij of zij in de zaak versterkte muziek wil spelen. Zie hoofdstuk 2 'Uw zaak oprichten en uitbaten' - 2.9 'Lawaaibeheersing' - p. 26.
 • Contact opnemen met de dienst Stedenbouw van de Stad om een bestemmingswijziging te melden, om u ervan te vergewissen dat uw zaak stedenbouwkundig in orde is of voor alle werken die u in uw zaak wilt uitvoeren (afhankelijk van het type werken kan een vergunning noodzakelijk zijn).

 

Algemeen verwijzen we voor alle verbouwingen, renovaties en bestemmingswijzigingen naar: hoofdstuk 2 'Uw zaak oprichten en uitbaten' - 2.1 'Werken binnen of buiten, gevelrenovatie en bestemmingswijziging' 

 

Als al deze stappen zijn afgehandeld, zal het schepencollege uw dossier onderzoeken en vervolgens een van de 3 volgende beslissingen nemen:

 • Als alle stappen afgehandeld zijn, wordt u een definitieve vergunning verleend.
 • Als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet (documenten die u zelf moet voorleggen), wordt u een voorlopige vergunning voor 3 maanden verleend met de mogelijkheid om die te verlengen.
 • Als u niet aan de belangrijkste voorwaarden voldoet, kan de vergunning geweigerd worden.

 

Zolang de vergunningen en adviezen niet zijn afgeleverd, mogen uitbaters geen publiek binnenlaten in de zaak of het deel van de zaak waarop de vergunning betrekking heeft.

Personen die deze verplichtingen niet in acht nemen, krijgen een boete op basis van de processen-verbaal die politieagenten of gemeenschapswachten uitschrijven.

 

Opmerkingen

Wanneer verschillende ruimten of delen van het gebouw worden uitgebaat (benedenverdieping, achtervertrek, privéterras enz.) moet voor elk van deze uitbaatbare delen een vergunning worden aangevraagd.

 

Voor rechtspersonen (bvba, nv enz.) zijn het de statutaire vertegenwoordigers die de vergunningsaanvraag moeten indienen. Naast de hiervoor vermelde documenten moet bij de vergunningsaanvraag ook een kopie van de statuten van de vennootschap worden gevoegd. Telkens de raad van bestuur wijzigt, moet een nieuw dossier worden ingediend.

 

De vergunningsaanvraagprocedure geldt ook voor overnemers van de hiervoor beoogde zaken en voor tabakswinkels die dranken verkopen.

 

Lijst met contacten voor de vergunningsaanvraagdossiers
Lokale politie
Centraal commissariaat
Rue de Warneton 13 - 7780 Comines - Tel.: 056 55 00 55
Bijkantoor Waasten
Place de l'Abbaye - 7784 Warneton - Tel.: 056 55 96 10
Bijkantoor Le Bizet
Rue du Touquet - 7783 Le Bizet (volgens afspraak)
e-mail: aW5mb0Bwb2xjb20uYmU= of YXBzY29taW5lc3dhcm5ldG9uQGdtYWlsLmNvbQ==
Website: www.policelocale.be/5318
Keuring van elektrische installaties
Toegang tot de lijst met erkende controleorganismen via de volgende link:
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/lijsterkendecontroleorganismen.jsp
FAVV
Unité Locale de Contrôle du Hainaut (Lokale Controle-Eenheid Henegouwen)
Avenue Thomas Edison 3 - 7000 Mons
Tel.: 065 40 62 11 - E-mail: aW5mby5IQUlAZmF2di5iZQ==
Bezoek brandpreventie
Stadsbestuur
Place Sainte-Anne 21 - 7780 Comines
Dienst Noodplanning
Tel.: 056 56 10 64
E-mail: amVhbi1ub2VsLmJlZXJsYW5kdEB2aWxsZWRlY29taW5lcy13YXJuZXRvbi5iZQ==
Dienst Stedenbouw van de Stad
Stadsbestuur
Place Sainte-Anne 21 - 7780 Comines
Tel.: 056 56 10 37
E-mail: ZnJhbmNvaXNlLmRlY2xlcmNxQHZpbGxlZGVjb21pbmVzLXdhcm5ldG9uLmJl