Actions sur le document

2.7 Tewerkstelling van minderjarige werknemers

De tewerkstelling van minderjarige werknemers (tussen 15 en 18 jaar) is geregeld in de arbeids- en de welzijnswet. De jongere moet naast de zondagsrust genieten van een extra rustdag die onmiddellijk moet voorafgaan of volgen op de zondag (het moet dus om een maandag of een zaterdag gaan). De jongere kan dus aanspraak maken op een wekelijkse werkonderbreking van 48 uur.
 

Jeugdige werknemers mogen - behalve bij overmacht - niet meer dan 8 uur per dag en 40 uur per week werken.

Jeugdige werknemers mogen niet meer dan 4,5 uur ononderbroken arbeid verrichten. Als de arbeidstijd meer dan 4,5 uur bedraagt, hebben ze recht op 30 minuten rust. Als de arbeidstijd meer dan 6 uur bedraagt, bedraagt de rusttijd 60 minuten (die wel in stukjes kan ingedeeld worden, met dien verstande dat minimum 30 minuten ineens moeten worden opgenomen).

 

Jeugdige werknemers mogen in principe niet werken op zondag, gedurende de 10 wettelijke feestdagen of op de extra rustdag die hen onmiddellijk voor of na de zondag werd toegekend (zie hiervoor).

 

In specifieke gevallen (overmacht, culturele of sportieve evenementen enz.) mogen ze tijdens die dagen of tijdens een paar van die dagen worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de werkgever de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten hiervan schriftelijk en binnen een vastgestelde termijn (3 dagen) op de hoogte brengt.

De tewerkstelling van jongeren onder de 18 jaar op zondag of op een feestdag kan bij koninklijk besluit worden toegelaten. Er werden voor bepaalde sectoren al dergelijke KB's goedgekeurd: horeca (KB van 10 juli 1972), ambachtelijke bakkerijen en banketbakkerijen (KB van 12 december 1974), textielnijverheid (KB van 14 april 1975) enz.

 

Zelfs bij een afwijking mogen jeugdige werknemers in geen geval meer dan één zondag op twee werken, tenzij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten hiervoor op voorhand de toelating heeft gegeven.

 

Bij tewerkstelling op zondag, op een extra rustdag of op een feestdag hebben jeugdige werknemers recht op inhaalrust, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over zondagsrust en betaalde feestdagen. Voor hen  gelden in dat geval dezelfde voorwaarden en dezelfde duur als voor volwassen werknemers.

 

Als jeugdige werknemers op zondag of op de extra rustdag hebben gewerkt, zullen ze niet systematisch twee opeenvolgende rustdagen krijgen, maar vaak twee niet-opeenvolgende dagen. Ze hebben in ieder geval recht op inhaalrust die niet minder dan 36 opeenvolgende uren mag bedragen (een van deze rustdagen moet met andere woorden leiden tot een wekelijkse werkonderbreking van minimum 36 opeenvolgende uren). De inhaalrust mag vanzelfsprekend niet samenvallen met de extra rustdag die deze werknemers moeten krijgen.
 

U vindt via de volgende link meer informatie over dit onderwerp op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=398

 

Meer informatie
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Tel.: 02 233 41 11 - E-mail: dHN3QHdlcmsuYmVsZ2llLmJl