Actions sur le document

2.5 Verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag

Verplichte sluitingsuren

Alle kleinhandelszaken en ambachtszaken zijn onderworpen aan de wet op de verplichte sluitingsuren.
 

Een klassieke zaak (die overdag open is) moet de volgende verplichte sluitingsuren in acht nemen :

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op dagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, is een verlenging tot 21 uur toegestaan op de zaterdag die eraan voorafgaat.

 

Wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelszaken en ambachtszaken zijn verplicht een wekelijkse rustdag in acht te nemen.

Ze moeten met andere woorden gedurende een ononderbroken periode van 24 uur sluiten die ingaat om 5 uur of om 13 uur en die de volgende dag op hetzelfde uur eindigt.
 

Op die dag zijn de toegang van de consument tot de zaak, de directe verkoop en levering aan huis verboden.
 

De handelaar kiest zijn wekelijkse rustdag. Doet hij of zij dit niet, is zondag de wekelijkse rustdag.

Als hij of zij voor een andere dag dan zondag kiest, moet hij of zij de gekozen wekelijkse rustdag en het aanvangsuur ervan op een van buitenaf duidelijk zichtbare plaats vermelden.

De wekelijkse rustdag moet minimum zes maanden lang dezelfde blijven.

 

Voor cafés

Het stedelijk reglement schrijft voor dat alle cafés op het grondgebied van Komen-Waasten om 1 uur 's ochtends moeten sluiten. De burgemeester kan bij wijze van gunst een verlenging van de openingsuren tot 2 uur op vrijdag en zaterdag toestaan aan een uitbater die al meer dan zes maanden actief is, voor zover zijn zaak alle garanties biedt voor orde, rust en fatsoen. De toelating om langer open te zijn, moet op eenvoudige vraag aan de ordediensten worden voorgelegd. Het stadsbestuur kan beslissen om deze afwijking ongedaan te maken, wanneer de zaak van de uitbater de openbare orde verstoort. De ordediensten hebben in geval van overlast, ongeregeldheden of geweld het recht om de zaak te laten ontruimen.

 

 

Andere afwijkingen

De wet voorziet daarnaast in de volgende gevallen in afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en op de wekelijkse rustdag (niet-uitputtende lijst):

  • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
  • voor ondernemingen met als hoofdactiviteit de verkoop van kranten, tijdschriften, tabaksproducten en rookwaren, telefoonkaarten, producten van de Nationale Loterij, audiovisuele mediadragers en videospelletjes (ook de verhuur ervan), brandstoffen en oliën voor motorvoertuigen, ijs in individuele porties, levensmiddelen die in de zaak zijn bereid, maar niet ter plaatse worden geconsumeerd;
  • voor bijzondere gelegenheden, kermissen, markten kan het schepencollege een afwijking toestaan en dit gedurende maximum 15 dagen per jaar (collectieve afwijking voor meerdere handelaars van eenzelfde gemeente of wijk).

 

Er zijn ook nog afwijkingen voorzien voor badplaatsen en gemeenten of delen van gemeenten die als 'toeristisch centrum' zijn erkend.

De Stad Komen-Waasten is niet als toeristisch centrum erkend.

 

 

Zondagsrust voor werknemers

De arbeidswet verbiedt om werknemers (= gebonden door een arbeidsovereenkomst) op zondag te werk te stellen.

 

 

Afwijkingen van de zondagsrust voor werknemers

Bepaalde activiteiten vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet (zoals familiebedrijven, artsen, dierenartsen, marktkooplui enz.)
 

Daarnaast zijn er een aantal afwijkingen die zondagsarbeid voor werknemers toelaten.

Hierna de belangrijkste.
 

De tewerkstelling van werknemers is gedurende de hele dag op zondag gedurende heel het jaar toegelaten (volledige afwijking), wanneer de uitoefening van de activiteit niet kan worden vermeden op zondag:

  • in hotels, restaurants, traiteurzaken, cafés, slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen , dagbladhandels, tabakswinkels, reisagentschappen, apothekers, eventbedrijven, gezondheidszorginstellingen enz. (niet-uitputtende lijst). Kleinhandelszaken die geen gebruik kunnen maken van een afwijking om hun werknemers zondag een hele dag te werk te stellen, mogen hen op zondag tussen 8 en 12 uur te werk stellen.
  • op salons, tentoonstellingen, vakbeurzen, markten en sportmanifestaties, wanneer de tewerkstelling buiten de bedrijfslokalen gebeurt.

 

Alle andere kleinhandelszaken kunnen onder bepaalde voorwaarden werknemers op zondag een hele dag te werk stellen gedurende:

  • drie zondagen per jaar, die de werkgever vrij mag kiezen;
  • plus drie extra zondagen per kalenderjaar, die de werkgever vrij mag kiezen, op voorwaarde dat hij gebonden is door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de werk- en verloningsvoorwaarden regelt, door een cao afgesloten op het niveau van de onderneming  (wanneer de onderneming een syndicale delegatie of een ondernemingsraad heeft) of door een individuele regeling die de werkgever met de werknemers heeft getroffen.

 

Kleinhandelszaken en kapperszaken in badsteden en in gemeenten die als 'toeristisch centrum' zijn erkend, mogen hun personeel zondag de hele dag te werk stellen gedurende bepaalde periodes van het jaar.

De Stad Komen-Waasten is niet als toeristisch centrum erkend.

 

U vindt via de volgende link meer informatie over dit onderwerp op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=388