1.2.1 Algemeen

Het volstaat om naar het stadsbestuur - Stadhuis van Komen te gaan om de overname, verbouwing of bouw te melden met het oog op het openen van een handelszaak (adres, soort handelszaak, oppervlakte toegankelijk voor het publiek enz.).

U ontvangt er een modeldocument en gedetailleerde informatie.

U moet het stadsbestuur de volgende documenten bezorgen

De conformiteitsattesten gas en elektriciteit van het gebouw

U moet contact opnemen met een controleorganisme om een attest te krijgen dat de elektrische installatie conform is aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dat attest wordt afgeleverd door een controleorganisme dat door de FOD Economie is erkend.

  1. Als u geen werken in het bestaande gebouw uitvoert, worden de attesten gehecht aan de aanvraag voor brandpreventieadvies bij de hulpverleningszone WAPI.
  2. Bij een verbouwings-, uitbreidings- of bouwproject moet u echter bij de dienst Stedenbouw of Milieu langsgaan. Die zullen u een gedetailleerd plan van de geplande werken vragen (plan van de architect). Het project ondergaat dan een planologische onderzoek door de preventiedienst van de hulpverleningszone WAPI. Als het project is afgerond, moet u het stadsbestuur de conformiteitsattesten gas en elektriciteit bezorgen zodat de hulpverleningszone WAPI ter plaatse een brandpreventiebezoek kan afleggen. Het is belangrijk dat dit verslag conform is om de activiteit te kunnen voortzetten.


Voor verbouwings- en renovatiewerken en voor een bestemmingswijziging verwijzen we naar:
Hoofdstuk 2 'Uw zaak oprichten en uitbaten' - 2.1 'Werken binnen of buiten, gevelrenovatie en bestemmingswijziging' 

 

Een attest 'objectieve BA -verzekering'

Alle handelszaken met een publieke onthaalruimte met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 50 m² moeten een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) voor brand en ontploffingen afsluiten. De uitbater van de handelszaak is objectief burgerlijk aansprakelijk.

 

Een attest van basiskennis bedrijfsbeheer en (zo nodig) een attest toegang tot het beroep

Zie hoofdstuk 1 'Uw eerste administratieve stappen als zelfstandige' - 1.1 'De basis' - 1.1 'Uitbatingsvoorwaarden' 

 

Een uittreksel van de ondernemingsgegevens

Dit kunt u bij een erkend ondernemingsloket krijgen. Het gaat om een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) waaruit blijkt dat de onderneming wel degelijk in de KBO is ingeschreven. Dit document vermeldt de basisgegevens van de onderneming.

In afwachting van het bezoek van de preventiedienst van de hulpverleningszone WAPI krijgt u na het voorleggen van uw project aan het schepencollege een voorlopige werkingsvergunning. Wanneer het stadsbestuur het gunstige brandpreventieverslag heeft ontvangen, wordt een definitieve vergunning afgeleverd.