1.1.3 Sociaal statuut

Elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder daarbij gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut, wordt als een 'zelfstandige werknemer' beschouwd. De zelfstandige werknemer heeft een eigen sociaal statuut en een specifieke socialezekerheidsregeling. Er zijn verschillende categorieën verzekeringsplichtigen :

  • Zelfstandige in hoofdberoep: uw zelfstandige activiteit is uw enige bron van beroepsinkomsten.
  • Zelfstandige in bijberoep: u oefent tegelijk een andere beroepsactiviteit uit (onder bepaalde voorwaarden). De formaliteiten die u moet vervullen, zijn dezelfde als die voor een zelfstandige in hoofdberoep.
  • Zelfstandige helper: de helper staat de zelfstandige werknemer bij of vervangt die bij het uitoefenen van zijn activiteit, zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Occasionele helpers of studerende helpers die nog kinderbijslag ontvangen, vallen niet onder het sociaal statuut van zelfstandige helpers.
  • Meewerkende echtgenote.
  • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten.
  • Student-zelfstandige: dit statuut laat toe om te genieten van een voorkeursregeling voor de sociale bijdragen.


Elke zelfstandige moet zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds dat hij of zij vrij kan kiezen. Dat fonds stuurt elk kwartaal een afrekening van de sociale bijdragen. De aansluiting moet verplicht gebeuren uiterlijk op de dag voor u uw beroepsactiviteit begint uit te oefenen. Als u een starter bent, kent het verzekeringsfonds uw beroepsinkomsten nog niet. Het bezorgt u dan een voorlopige afrekening van de sociale bijdragen berekend op basis van een forfaitair inkomen. De bijdragen worden drie jaar na het begin van uw beroepsactiviteit herzien op basis van uw beroepsinkomsten.

U vindt een lijst met sociale verzekeringsfondsen op www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen. 

 

Meer informatie :
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Zelfstandigen
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 - bus 20 - 1000 Brussel
Tel.: +32 2 528 64 50 - E-mail: emVsZmluZGVwQG1pbnNvYy5mZWQuYmU=
www.socialsecurity.belgium.be/nl